గ్రేడ్ 4.8 / 8.8 జింక్ పూతతో కూడిన హెక్స్ బోల్ట్‌లు